Rëndësia e këtij obligimi islam në veçanti theksohet në më se njëqind ajete kur'anore, sepse namazi është vërtetim dhe manifestim i besimit të vërtetë - imanit. Përgatitja për namaz Për namaz nevoiten disa përgatitje, të cilat përbëhen nga këto kushte: 1.trupi, petku...